Can't find column tonder_test.tmm.check_status in schema Column: [tonder_test.tmci.company_info_id,tonder_test.tmci.mechanism_id] Unique key: [[tonder_test.tmci.company_info_id]]

select count(distinct tmci.company_info_id)
    from tc_mch_company_info tmci
    left join tc_mch_merchant tmm on tmm.company_info_id=tmci.company_info_id
    left join `tc_mch_merchant_report` tmmr ON tmci.`company_info_id` = tmmr.`company_info_id`
    left join (
      select GROUP_CONCAT(tag.name) as tagsName, GROUP_CONCAT(tag.id) as tagsId, tagCompany.`company_info_id` as companyInfoId
      from `tc_mch_tag_company` tagCompany
      left join `tc_mch_tag` tag on tagCompany.`tag_id` = tag.id group by tagCompany.`company_info_id`
      ) companyTag on tmci.`company_info_id` = companyTag.companyInfoId
    left join tc_mch_agents tma on tma.agent_id=tmm.agent_id    
    where tmci.mechanism_id='1188'
    and ((tmm.`check_status` = 1 and tmm.merchant_type != 1) or tmm.`merchant_id` is null)

执行上面那条sql的时候报

Can’t find column tonder_test.tmm.check_status in schema Column: [tonder_test.tmci.company_info_id,tonder_test.tmci.mechanism_id] Unique key: [[tonder_test.tmci.company_info_id]]请大牛们帮忙看看

提供下版本号,看着是一个已知问题。

5.7.25-TiDB-v3.0.1

select count(distinct tmci.company_info_id) ,count( tmm.company_info )from tc_mch_company_info tmci left join tc_mch_merchant tmm on tmm.company_info_id=tmci.company_info_id left join tc_mch_merchant_report tmmr ON tmci.company_info_id = tmmr.company_info_id left join ( select GROUP_CONCAT(tag.name) as tagsName, GROUP_CONCAT(tag.id) as tagsId, tagCompany.company_info_id as companyInfoId from tc_mch_tag_company tagCompany left join tc_mch_tag tag on tagCompany.tag_id = tag.id group by tagCompany.company_info_id ) companyTag on tmci.company_info_id = companyTag.companyInfoId left join tc_mch_agents tma on tma.agent_id=tmm.agent_id where tmci.mechanism_id=‘1188’ and ((tmm.check_status = 1 and tmm.merchant_type != 1) or tmm.merchant_id is null)

使用这种方式试下

我看了下,这种方式是可以的,count( tmm.company_info ) 这个貌似随便改成其他的count(1),或者count(*)都是可以的,为什么这样改就可以呢,请大佬指教

[问题澄清]

TiDB集群版本: v3.0.1

问题描述:执行sql过程中报错Can’t find column tonder_test.tmm.check_status in schema Column: [tonder_test.tmci.company_info_id,tonder_test.tmci.mechanism_id] Unique key: [[tonder_test.tmci.company_info_id]]

[问题分析]

这是版本的一个已知问题,在 3.0.2 修复了

[解决方案]

目前的版本通过以下方式能规避掉问题:

select count(distinct tmci.company_info_id) ,count( tmm.company_info )from tc_mch_company_info tmci left join tc_mch_merchant tmm on tmm.company_info_id=tmci.company_info_id left join tc_mch_merchant_report tmmr ON tmci. company_info_id = tmmr. company_info_id left join ( select GROUP_CONCAT(tag.name) as tagsName, GROUP_CONCAT(tag.id) as tagsId, tagCompany. company_info_id as companyInfoId from tc_mch_tag_company tagCompany left join tc_mch_tag tag on tagCompany. tag_id = tag.id group by tagCompany. company_info_id ) companyTag on tmci. company_info_id = companyTag.companyInfoId left join tc_mch_agents tma on tma.agent_id=tmm.agent_id where tmci.mechanism_id=‘1188’ and ((tmm. check_status = 1 and tmm.merchant_type != 1) or tmm. merchant_id is null)

[问题根因]

TIDB 3.0.1版本bug

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。