tiup upgrade 升级问题

TiDb 4.0.0,想升级,输入命令,就两个下载,这就算升级成功了?是不是每个节点都要这样执行?

tiup update --all
download https://tiup-mirrors.pingcap.com/bench-v1.0.9-linux-amd64.tar.gz 3.55 MiB / 3.55 MiB 100.00% 9.38 MiB p/s
download https://tiup-mirrors.pingcap.com/cluster-v1.0.9-linux-amd64.tar.gz 9.86 MiB / 9.86 MiB 100.00% 14.00 MiB p/s
Updated successfully!

1、这个升级的是 tiup 不是 tidb 集群本身

2、如果要升级 tidb 集群本身,那么建议参考下述文档:
https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable/upgrade-tidb-using-tiup#4-滚动升级-tidb-集群