tiup 离线部署

hi,


此步骤是否已经执行。

tiup --version

tiup cluster --version

ls /path/to/mirro

PS:确认下 该路径是否为你的 local_install.sh 输出的离线镜像包的位置。

上面的问题确认了。?

76行,有错误,排查下,参数不对

77-79 三行往前移动一个空格应该就可以。

deploy --help 把两个 time out 时间参数加大试下

tiup-cluster-debug-2020-07-03-15-00-56.log (641.3 KB)

tiup cluster deploy --ssh-timeout 6000 --wait-timeout 6000 china v4.0.2 topology.yaml --user tidb [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa]

tiup-cluster-debug-2020-07-03-16-40-23.log (693.1 KB)

export LANG=C; PATH=$PATH:/usr/bin:/usr/sbin tar -xzf /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin/tiflash-v4.0.2-linux-amd64.tar.gz -C /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin && rm /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin/tiflash-v4.0.2-linux-amd64.tar.gz

在 tiflash 服务器执行下看时间多少~~

先手动将中控机的 ~/.tiup/storage/cluster/packages/tiflash-v4.0.2-linux-amd64.tar.gz 拷贝到50.106的目标位置,再执行
export LANG=C; PATH=$PATH:/usr/bin:/usr/sbin tar -xzf /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin/tiflash-v4.0.2-linux-amd64.tar.gz -C /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin && rm /data/tidb-deploy/tiflash-9000/bin/tiflash-v4.0.2-linux-amd64.tar.gz

50秒

具体问题是?按照上面给到的操作时,是有一步 rm 操作,直接回车应该就可以。