TiUP v1.0.0 离线部署失败。

已同步离线安装包

tiup mirrors package --os=linux v4.0.0-rc.1

打包至内网,解压

tar czvf package.tar.gz package
tar xzvf package.tar.gz &&
cd package &&
sh local_install.sh &&
source /home/tidb/.bash_profile

内网环境,通过下面方式安装

export TIUP_MIRRORS=/root/package &&
tiup cluster deploy tidb-test v4.0.0-rc.1 topology.yaml --user tidb [-p] [-i /home/root/.ssh/gcp_rsa] &&
tiup cluster start tidb-test

报错如下:

 • Download: pd:v4.0.0-rc (linux/amd64) … Error

确认下 /root/pacage 这里是不是 package 有误

另外下载的版本是 v4.0.0-rc.1,安装的版本却是 v4.0.0-rc

这里我写错了,确定执行命令的时候写的是 /root/package,我下载的是v4.0.0-rc.1,安装的时候两个版本都执行过,都是失败的。 有没有可能第一次指定版本错了,会清空吗?导致第二次指定对了版本,有问题? 离线下载,为什么cluster模块不会下载?

刚刚重新搞了一遍,还是报一样的错,你们有完全离线测试过吗?:sob::sob::sob::sob:

你好,

请帮忙确认是否使用文档进行操作,目前社区用户也在使用离线部署文档,如果还是无法完成部署,这边将去反馈下研发同学
https://pingcap.com/docs-cn/stable/tiup/tiup-mirrors/

完整过程、日志如下 package目录内容:

#ls
alertmanager-v0.17.0-linux-amd64.sha1     prometheus-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1
alertmanager-v0.17.0-linux-amd64.tar.gz    prometheus-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz
bench-v0.0.2-linux-amd64.sha1         pump-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1
bench-v0.0.2-linux-amd64.tar.gz        pump-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz
blackbox_exporter-v0.12.0-linux-amd64.sha1  pushgateway-v0.7.0-linux-amd64.sha1
blackbox_exporter-v0.12.0-linux-amd64.tar.gz pushgateway-v0.7.0-linux-amd64.tar.gz
cdc-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1       tidb-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1
cdc-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz      tidb-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz
client-v0.0.6-linux-amd64.sha1        tiflash-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1
client-v0.0.6-linux-amd64.tar.gz       tiflash-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz
cluster-v1.0.0-linux-amd64.sha1        tikv-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1
cluster-v1.0.0-linux-amd64.tar.gz       tikv-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz
ctl-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1       tiup-component-alertmanager.index
ctl-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz      tiup-component-bench.index
doc-v0.0.3-linux-amd64.sha1          tiup-component-blackbox_exporter.index
doc-v0.0.3-linux-amd64.tar.gz         tiup-component-cdc.index
drainer-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1     tiup-component-client.index
drainer-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz    tiup-component-cluster.index
grafana-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1     tiup-component-ctl.index
grafana-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz    tiup-component-doc.index
insight-v0.3.0-2-linux-amd64.sha1       tiup-component-drainer.index
insight-v0.3.0-2-linux-amd64.tar.gz      tiup-component-grafana.index
insight-v0.3.0-3-linux-amd64.sha1       tiup-component-insight.index
insight-v0.3.0-3-linux-amd64.tar.gz      tiup-component-mirrors.index
insight-v0.3.0-linux-amd64.sha1        tiup-component-node_exporter.index
insight-v0.3.0-linux-amd64.tar.gz       tiup-component-package.index
install.sh                  tiup-component-pd.index
local_install.sh               tiup-component-playground.index
logs                     tiup-component-prometheus.index
mirrors-v0.0.2-linux-amd64.sha1        tiup-component-pump.index
mirrors-v0.0.2-linux-amd64.tar.gz       tiup-component-pushgateway.index
node_exporter-v0.17.0-linux-amd64.sha1    tiup-component-tidb.index
node_exporter-v0.17.0-linux-amd64.tar.gz   tiup-component-tiflash.index
package-v0.0.9-linux-amd64.sha1        tiup-component-tikv.index
package-v0.0.9-linux-amd64.tar.gz       tiup-linux-amd64.sha1
pd-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.sha1        tiup-linux-amd64.tar.gz
pd-v4.0.0-rc.1-linux-amd64.tar.gz       tiup-manifest.index
playground-v1.0.0-linux-amd64.sha1      topology.example.yaml
playground-v1.0.0-linux-amd64.tar.gz

执行命令过程:
#
#export TIUP_MIRRORS=/root/package/ && tiup cluster deploy tidb-test v4.0.0-rc.1 topology.example.yaml 
Starting component `cluster`: /root/.tiup/components/cluster/v1.0.0/cluster deploy tidb-test v4.0.0-rc.1 topology.example.yaml
Please confirm your topology:
TiDB Cluster: tidb-test
TiDB Version: v4.0.0-rc.1
Type     Host   Ports              OS/Arch    Directories
----     ----   -----              -------    -----------
pd      1.1.1.8  2379/2380            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/pd-2379,/data1/tidb-data/pd-2379
pd      1.1.1.9  2379/2380            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/pd-2379,/data1/tidb-data/pd-2379
pd      1.1.1.10 2379/2380            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/pd-2379,/data1/tidb-data/pd-2379
tikv     1.1.1.8  20160/20180           linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tikv-20160,/data1/tidb-data/tikv-20160
tikv     1.1.1.9  20160/20180           linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tikv-20160,/data1/tidb-data/tikv-20160
tikv     1.1.1.10 20160/20180           linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tikv-20160,/data1/tidb-data/tikv-20160
tidb     1.1.1.8  4000/10080            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tidb-4000
tidb     1.1.1.9  4000/10080            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tidb-4000
tidb     1.1.1.10 4000/10080            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tidb-4000
tiflash    1.1.1.8  9000/8123/3930/20170/20292/8234 linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tiflash-9000,/data1/tidb-data/tiflash-9000
tiflash    1.1.1.9  9000/8123/3930/20170/20292/8234 linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tiflash-9000,/data1/tidb-data/tiflash-9000
tiflash    1.1.1.10 9000/8123/3930/20170/20292/8234 linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/tiflash-9000,/data1/tidb-data/tiflash-9000
prometheus  1.1.1.8  9090               linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/prometheus-9090,/data1/tidb-data/prometheus-9090
grafana    1.1.1.8  3000               linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/grafana-3000
alertmanager 1.1.1.8  9093/9094            linux/x86_64 /opt/tidb-deploy/alertmanager-9093,/data1/tidb-data/alertmanager-9093
Attention:
  1. If the topology is not what you expected, check your yaml file.
  2. Please confirm there is no port/directory conflicts in same host.
Do you want to continue? [y/N]: y
+ Generate SSH keys ... Done
+ Download TiDB components
 - Download pd:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download tikv:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download tidb:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download tiflash:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download prometheus:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download grafana:v4.0.0-rc.1 (linux/amd64) ... Error
 - Download alertmanager:v0.17.0 (linux/amd64) ... Error
 - Download node_exporter:v0.17.0 (linux/amd64) ... Error
 - Download blackbox_exporter:v0.12.0 (linux/amd64) ... Error

Error: fetch /timestamp.json from mirror(/root/package/) failed: resource /timestamp.json: not found

Verbose debug logs has been written to /root/package/logs/tiup-cluster-debug-2020-06-01-10-26-07.log.
Error: run `/root/.tiup/components/cluster/v1.0.0/cluster` (wd:/root/.tiup/data/S0ch5DD) failed: exit status 1

你好,

这边也是和研发童鞋确认了一下,文档中离线部署方案已经废弃,目前在紧张的修复中

什么时候能修复好,或者有什么替代方案,目前可行的?

你好,

请使用一下命令完成离线部署,当前 tiup mirrors 组件已经不再使用,但是目前不会将其去掉,所以请注意区分,这边会尽快更新下文档

 1. tiup mirror clone [target-dir] v4.0.0 --arch amd64
 2. sh local_install.sh
 3. export TIUP_MIRRORS=/home/tidb/qihang.li/package/clone
 4. tiup cluster deploy qh-mirror_test v4.0.0 /home/tidb/qihang.li/conf/old_topology.yaml

操作截图:

同步离线软件包的时候报错了。

你好,

删除 target dir 并重新下载

tiup mirror clone [target-dir] v4.0.0 --arch amd64会把mac版本的也下载下来,
我使用mkdir package && tiup mirror clone package v4.0.0-rc.2 --arch amd64 --os=linux下载,最后在内网离线环境部署成功了。
感谢支持:+1::+1::+1::+1::+1:

:+1:

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。