tiup v0.5.0 TiDB 安装部署集群报错

TiDB Version: v4.0.0-rc

命令:tiup cluster deploy tidb-test v4.0.0-rc ./topology.yaml --user tidb -i /home/tidb/.ssh/id_rsa

环境:阿里云服务器

报错截图如下:

日志为:

tiup-cluster-debug-2020-04-28-17-59-25.log (57.0 KB)

已知阿里云服务器都做了使用秘钥登录,156服务器没有做秘钥登录,35、36是秘钥登录,SSH免密登录页已经做了,自己通过SSH是可以从中控机登录到其他服务器的。

麻烦给指点一下。

你好,目前0.5.0有个 bug ,
tiup cluste:v0.4.9 deploy tidb-test v4.0.0-rc ./topology.yaml --user tidb -i /home/tidb/.ssh/id_rsa 试下
https://github.com/pingcap-incubator/tiup-cluster/pull/346

谢谢,已解决

:call_me_hand:

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。