tidb 5.2 grpc-raft-conn-num 参数配置依据是什么,机器配置:16vcpu 64Gb内存 2t盘

【 TiDB 使用环境】
16cCPU 64Gb内存 2T机械盘

【概述】 场景 + 问题概述
grpc-raft-conn-num 参数配置的依据是什么,我看以前的版本默认是10,在5.2版本中该参数默认值改成了1,如何修改才能达到最优

【现象】 业务和数据库现象
目前数据库数据不多,大部分表在1500w左右,大表在4亿左右;
大表主要是写操作,其他表读:写:更新大概20:5:1

【TiDB 版本】
Starting component cluster: /root/.tiup/components/cluster/v1.6.1/tiup-cluster display tidb-prod
Cluster type: tidb
Cluster name: tidb-prod
Cluster version: v5.2.2
Deploy user: root
SSH type: builtin
Dashboard URL: http://xxxx:2379/dashboard
ID Role Host Ports OS/Arch Status Data Dir Deploy Dir


xxx.33:9093 alertmanager xxx.33 9093/9094 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/alertmanager-9093 /data/tidb/tidb-deploy/alertmanager-9093
xxx.33:3000 grafana xxx.33 3000 linux/x86_64 Up - /data/tidb/tidb-deploy/grafana-3000
xxx.31:2379 pd xxx.31 2379/2380 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/pd-2379 /data/tidb/tidb-deploy/pd-2379
xxx.32:2379 pd xxx.32 2379/2380 linux/x86_64 Up|UI /data/tidb/tidb-data/pd-2379 /data/tidb/tidb-deploy/pd-2379
xxx.33:2379 pd xxx.33 2379/2380 linux/x86_64 Up|L /data/tidb/tidb-data/pd-2379 /data/tidb/tidb-deploy/pd-2379
xxx.33:9090 prometheus xxx.33 9090 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/prometheus-9090 /data/tidb/tidb-deploy/prometheus-9090
xxx.31:4000 tidb xxx.31 4000/10080 linux/x86_64 Up - /data/tidb/tidb-deploy/tidb-4000
xxx.32:4000 tidb xxx.32 4000/10080 linux/x86_64 Up - /data/tidb/tidb-deploy/tidb-4000
xxx.33:4000 tidb xxx.33 4000/10080 linux/x86_64 Up - /data/tidb/tidb-deploy/tidb-4000
xxx.36:20160 tikv xxx.36 20160/20180 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb/tidb-deploy/tikv-20160
xxx.37:20160 tikv xxx.37 20160/20180 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb/tidb-deploy/tikv-20160
xxx.38:20160 tikv xxx.38 20160/20180 linux/x86_64 Up /data/tidb/tidb-data/tikv-20160 /data/tidb/tidb-deploy/tikv-20160
Total nodes: 12

 • TiUP CLuster Edit config 信息
  global:
  user: root
  ssh_port: 22
  ssh_type: builtin
  deploy_dir: /data/tidb/tidb-deploy
  data_dir: /data/tidb/tidb-data
  os: linux
  monitored:
  node_exporter_port: 9100
  blackbox_exporter_port: 9115
  deploy_dir: /data/tidb/tidb-deploy/monitor-9100
  data_dir: /data/tidb/tidb-data/monitor-9100
  log_dir: /data/tidb/tidb-deploy/monitor-9100/log
  server_configs:
  tidb:
  mem-quota-query: 34359738368
  performance:
  txn-entry-size-limit: 100000000
  txn-total-size-limit: 1073741824
  tikv:
  raftstore:
  raft-entry-max-size: 64MB
  pd: {}
  tiflash: {}
  tiflash-learner: {}
  pump: {}
  drainer: {}
  cdc: {}

这个参数在 v2.0/v2.1 版本默认值是 10,从 v3.0 开始,这个参数的默认值从 10 --> 1,原因是这块做了 batch 优化,具体见下面的 pr:

https://github.com/tikv/tikv/pull/3913

理论上,默认的参数是最佳实践,通常情况下不用调整,除非遇到性能问题 ~

1 个赞

多谢!

:handshake::handshake::handshake:

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。