tikv br backup txn 和br restore txn大量报错日志

【 TiDB 使用环境】生产环境
【 TiDB 版本】
【复现路径】执行tikv br backup txn 和br restore txn

【报错信息】
对tikv备份和恢复,执行 br backup txnbr restore txn command,备份和恢复都可以正常执行,但有报大量错误:

[2024/05/16 08:46:31.444 +08:00] [ERROR] [client.go:226] [“[pd] request failed with a non-200 status”] [source=tikv-driver] [name=GetMinResolvedTSByStoresIDs] [url=http://idc02-jfs01-tikv-backup-003.hogpu.cc:2379/pd/api/v1/min-resolved-ts] [method=GET] [caller-id=pd-http-client] [status=“404 Not Found”] [body=“404 page not found\n”] [stack=“github.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).doRequest\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:226\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).requestWithRetry.func1\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:134\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).requestWithRetry\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:144\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*client).request\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:363\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*client).GetMinResolvedTSByStoresIDs\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/interface.go:864\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).getMinResolvedTSByStoresIDs\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:751\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).updateGlobalTxnScopeTSFromPD\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:785\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).updateSafeTS\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:654\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).safeTSUpdater\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:647”]
[2024/05/16 08:46:31.444 +08:00] [ERROR] [client.go:226] [“[pd] request failed with a non-200 status”] [source=tikv-driver] [name=GetMinResolvedTSByStoresIDs] [url=http://idc02-jfs01-tikv-backup-003.hogpu.cc:2379/pd/api/v1/min-resolved-ts] [method=GET] [caller-id=pd-http-client] [status=“404 Not Found”] [body=“404 page not found\n”] [stack=“github.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).doRequest\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:226\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).requestWithRetry.func1\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:134\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*clientInner).requestWithRetry\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:144\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*client).request\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/client.go:363\ngithub.com/tikv/pd/client/http.(*client).GetMinResolvedTSByStoresIDs\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/pd/client@v0.0.0-20240322051414-fb9e2d561b6e/http/interface.go:864\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).getMinResolvedTSByStoresIDs\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:751\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).updateSafeTS\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:673\ngithub.com/tikv/client-go/v2/tikv.(*KVStore).safeTSUpdater\n\t/home/go21path/pkg/mod/github.com/tikv/client-go/v2@v2.0.8-0.20240322070737-05aaba6cc6f7/tikv/kv.go:647”]

请问是什么原因?会影响备份和恢复准确性吗?

[pd] request failed with a non-200 status
你的集群还能用吗?pd的api接口能正常调用吗?类似这样curl http://127.0.0.1:2379/pd/api/v1/store

用不了一样的报404

同问》

不,报404说明你的api端口能用,我没补全链接

集群是正常的,http://127.0.0.1:2379/pd/api/v1/min-resolved-ts 报404

telnet ip 端口 试下呢

看下网络层面是否正常

没有问题

网络正常

https://github.com/pingcap/tidb/issues/38506#issuecomment-2119829207

我看这个 issue 回复是问 br 版本和集群版本是否一致,都是 530 的?

低版本没有这个api

那就是 BR 版本高了,调了一个低版本不存在的的 API。

您遇到的错误信息表明 TiDB 客户端尝试向 PD(Placement Driver)发送请求时,PD 端返回了 404 Not Found 错误。这通常意味着客户端尝试访问的 PD API 端点不存在,或者客户端的配置指向了错误的 URL。

API 端点不存在