TIDB压测工具

【 TiDB 使用环境】对TIDB进行压测
【 TiDB 版本】6.5

请问一下贴吧的大佬 对 TIDB进行压测 除了 Benchmarksql外 还有什么好用的工具吗

tiup bench了解下:
使用 TiUP bench 组件压测 TiDB | PingCAP 文档中心

1 个赞

sysbentch

我去康康

TiUP bench

这里还提供了多种测试方案
https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable/benchmark-tidb-using-sysbench

1 个赞

感谢各位

抱拳抱拳

:handshake: :handshake: :handshake:

1 个赞

tiup bench

sysbentch

1 个赞

此话题已在最后回复的 60 天后被自动关闭。不再允许新回复。