tidb operator

【 TiDB 使用环境】测试
【 TiDB 版本】5.4.1
【复现路径】

【遇到的问题:问题现象及影响】
【资源配置】
【TiDB Operator 版本】:
当前时1.3.3版本,计划升级到1.4.6版本
【K8s 版本】:
1.19
【附件:截图/日志/监控】

问题:
1、4683这个变更是否会影响tidb、pd、ticdc、tiflash、tikv的pvc的扩缩容功能,如果会则具体有什么影响,如果不会,那这里指的是哪个组件的pvc

2、4494这个变更在任务重建过程中对任务会有什么影响,是否会出现同步失败、事务丢失等现象

就我的理解你的同步任务都得重新设置 csc是新的

这是要手动重建所有任务吗

按照字面理解:所有组件的存储修改的功能是默认关闭的,如果你要扩缩容任何一个组件的 PVC ,那你就手动打开这个功能即可@

这个我验证过了,应该不是,

1、4683这个变更是否会影响tidb、pd、ticdc、tiflash、tikv的pvc的扩缩容功能,如果会则具体有什么影响,如果不会,那这里指的是哪个组件的pvc

不会。这里指的是 EBS 的 size 和 性能参数包括 iops/throughput 等,具体的可以参考 EBS driver https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-driver/blob/master/docs/parameters.md

2、4494这个变更在任务重建过程中对任务会有什么影响,是否会出现同步失败、事务丢失等现象

 • 对任务会有什么影响
  不好说,正常是在线的,最好测下
 • 是否会出现同步失败、事务丢失等现象
  不好说,正常是不会,最好测下

没影响。不要极端场景

我测试了,没啥影响

 1. 观察ticdc同步任务在19:17:20 — 19:17:30之间的状态

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:19 CST
[
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117123633153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:17.758",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117123633153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:17.758",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117123633153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:17.758",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:21 CST
[
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117647921153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:19.758",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117386039297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:18.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117647921153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:19.758",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:22 CST
[
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117910327297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:20.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117910327297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:20.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075117910327297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:20.759",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:24 CST
[
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118434615297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:22.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118434615297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:22.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118434615297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:22.759",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:26 CST
[
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118696759297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:23.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118696759297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:23.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118696759297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:23.759",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:27 CST
[
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075118958641153,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:24.758",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075119221047297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:25.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075119221047297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:25.759",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:28 CST
[
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075119483191297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:26.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075119483191297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:26.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075119483191297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:26.759",
    "error": null
  }
]

>>>>>>>>>>>>>>>>> 2023年 07月 24日 星期一 19:17:30 CST
[
  {
    "id": "kafka222",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075120007479297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:28.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "kafka281",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075120007479297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:28.759",
    "error": null
  },
  {
    "id": "mysql",
    "state": "normal",
    "checkpoint_tso": 443075120007479297,
    "checkpoint_time": "2023-07-24 19:17:28.759",
    "error": null
  }
]

嗯,没有极端场景,业务sql都是增删改查

此话题已在最后回复的 60 天后被自动关闭。不再允许新回复。