tidb报错invalid memory address or nil pointer dereference

为提高效率,请提供以下信息,问题描述清晰能够更快得到解决:

【概述】 场景 + 问题概述
PyMySQL 1.0.3 连接 tidb,定时任务执行sql :select ID,USER,HOST,DB,COMMAND,TIME,STATE,INFO,MEM from information_schema.processlist where TIME >40 and INFO is not null ;
程序偶尔报错:
execute sql in 10.106.9.155 failed,err:(2013, ‘Lost connection to MySQL server during query’)
tidb日志里有:
[2023/04/23 15:22:02.778 +08:00] [ERROR] [conn.go:619] [“connection running loop panic”] [conn=32467360] [lastSQL=“select ID,USER,HOST,DB,COMMAND,TIME,STATE,INFO,MEM from information_schema.processlist where TIME >40 and INFO is not null ;”] [err=“"invalid memory address or nil pointer dereference"”] [stack=“goroutine 9206037419 [running]:\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).Run.func1(0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc021a53dc0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:617 +0xee\npanic(0x1f028c0, 0x3237a50)\n\t/usr/local/go/src/runtime/panic.go:679 +0x1b2\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeResultset.func1(0x0, 0x2420de0, 0xc022f796d0, 0xc026603400, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc021a53dc0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1287 +0x597\npanic(0x1f028c0, 0x3237a50)\n\t/usr/local/go/src/runtime/panic.go:679 +0x1b2\ngithub.com/pingcap/tidb/util/memory.(*Tracker).BytesConsumed(…)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/util/memory/tracker.go:158\ngithub.com/pingcap/tidb/util.(*ProcessInfo).ToRow(…)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/util/processinfo.go:71\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.dataForProcesslist(0x2448f80, 0xc00b5252c0, 0x100, 0xc026d18740, 0xc0246ba450)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:866 +0x29e\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.(*infoschemaTable).getRows(0xc002fd2a40, 0x2448f80, 0xc00b5252c0, 0xc022f79770, 0x9, 0x9, 0x1486eaa, 0xc02b95d4a0, 0xc026602d28, 0xc4bec8, …)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:1953 +0xe39\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.(*infoschemaTable).IterRecords(0xc002fd2a40, 0x2448f80, 0xc00b5252c0, 0x0, 0x0, 0x0, 0xc022f79770, 0x9, 0x9, 0xc026d18700, …)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:1990 +0x84\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*TableScanExec).nextChunk4InfoSchema(0xc022f1c8f0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc02b95d4a0, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1188 +0x424\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*TableScanExec).Next(0xc022f1c8f0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc02b95d4a0, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1159 +0x2d7\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.Next(0x2410820, 0xc01bedd440, 0x24179a0, 0xc022f1c8f0, 0xc02b95d4a0, 0x8, 0xc6dd81)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:192 +0xbd\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*SelectionExec).Next(0xc022f1c9c0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc02b95d500, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1090 +0x240\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.Next(0x2410820, 0xc01bedd440, 0x24175e0, 0xc022f1c9c0, 0xc02b95d500, 0x20, 0x4)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:192 +0xbd\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*recordSet).Next(0xc022f79680, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc02b95d500, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/adapter.go:114 +0xc7\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*tidbResultSet).Next(0xc022f796d0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc02b95d500, 0x4, 0x400)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/driver_tidb.go:365 +0x51\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeChunks(0xc021a53dc0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0x2420de0, 0xc022f796d0, 0x7600, 0x1ff6720, 0xc022f796d0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1334 +0x31d\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeResultset(0xc021a53dc0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0x2420de0, 0xc022f796d0, 0xc00000d900, 0x0, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1300 +0x206\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).handleQuery(0xc021a53dc0, 0x2410820, 0xc01bedd440, 0xc01feefcb1, 0x82, 0x0, 0x0)\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1217 +0x209\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).dispat”] [stack=“github.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).Run.func1\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:619\nruntime.gopanic\n\t/usr/local/go/src/runtime/panic.go:679\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeResultset.func1\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1287\nruntime.gopanic\n\t/usr/local/go/src/runtime/panic.go:679\nruntime.panicmem\n\t/usr/local/go/src/runtime/panic.go:199\nruntime.sigpanic\n\t/usr/local/go/src/runtime/signal_unix.go:394\ngithub.com/pingcap/tidb/util.(*ProcessInfo).ToRow\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/util/processinfo.go:71\ngithub.com/pingcap/tidb/util.(*ProcessInfo).ToRow\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/util/processinfo.go:71\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.dataForProcesslist\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:866\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.(*infoschemaTable).getRows\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:1953\ngithub.com/pingcap/tidb/infoschema.(*infoschemaTable).IterRecords\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/infoschema/tables.go:1990\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*TableScanExec).nextChunk4InfoSchema\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1188\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*TableScanExec).Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1159\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:192\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*SelectionExec).Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:1090\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/executor.go:192\ngithub.com/pingcap/tidb/executor.(*recordSet).Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/executor/adapter.go:114\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*tidbResultSet).Next\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/driver_tidb.go:365\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeChunks\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1334\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).writeResultset\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1300\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).handleQuery\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:1217\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).dispatch\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:919\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*clientConn).Run\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/conn.go:671\ngithub.com/pingcap/tidb/server.(*Server).onConn\n\t/home/jenkins/agent/workspace/tidb_v3.0.12/go/src/github.com/pingcap/tidb/server/server.go:394”]

【应用框架及开发适配业务逻辑】

【背景】 做过哪些操作

【现象】 业务和数据库现象

【问题】 当前遇到的问题

【业务影响】

【TiDB 版本】

【附件】 相关日志及监控

3.0啊,估计是bug吧?看着像是

此话题已在最后回复的 60 天后被自动关闭。不再允许新回复。