TiUP 部署 DM 集群 tiup list dm中哪个是dm2.0.0版本

为提高效率,请提供以下信息,问题描述清晰能够更快得到解决:

【TiDB 版本】 1.4.1 tiup

【问题描述】tiup list dm中哪个是dm2.0版本 在线部署
[tidb@centos7 ~]$ tiup list dm
Available versions for dm:
Version Installed Release Platforms


v1.0.9 2020-08-21T18:34:11+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.1.0 2020-08-28T18:40:36+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.1.1 2020-09-01T21:34:39+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.1.2 2020-09-11T20:40:10+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.2.0 2020-09-29T17:32:19+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.2.1 2020-10-23T18:25:03+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.2.3 2020-10-30T19:17:22+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.2.4 2020-11-19T21:09:17+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.2.5 2020-11-27T18:08:51+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.0 2020-12-18T19:04:46+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.1 2020-12-31T17:41:11+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.2 2021-03-02T14:59:42+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.3 2021-03-04T20:43:30+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.4 2021-03-05T19:38:47+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.5 2021-03-11T21:22:09+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.6 2021-03-19T20:04:13+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.3.7 2021-03-25T18:05:52+08:00 linux/arm64,darwin/amd64,linux/amd64
v1.4.0 2021-03-31T09:14:52Z linux/arm64,darwin/amd64,darwin/arm64,linux/amd64
v1.4.1 2021-04-07T11:56:50Z linux/arm64,darwin/amd64,darwin/arm64,linux/amd64
v1.4.2 YES 2021-04-26T03:55:53Z linux/arm64,darwin/amd64,darwin/arm64,linux/amd64


若提问为性能优化、故障排查类问题,请下载脚本运行。终端输出的打印结果,请务必全选并复制粘贴上传。

这里 tiup list dm 的结果指的是 tiup dm 这个 component 的版本。并不是 dm cluster 的版本。如果要看已经部署了的哪些版本 dm cluster 可以通过 tiup dm list 来确认。
https://docs.pingcap.com/zh/tidb/stable/tiup-component-dm-list#tiup-dm-list

还是有些不解 tiup dm部署的还是v1.4.2
[tidb@centos7 ~]$ tiup dm list
The component dm version is not installed; downloading from repository.
download https://tiup-mirrors.pingcap.com/dm-v1.4.2-linux-amd64.tar.gz 7.74 MiB / 7.74 MiB 100.00% 577.47 KiB p/s
Starting component dm: /home/tidb/.tiup/components/dm/v1.4.2/tiup-dm list
Name User Version Path PrivateKey


dm-test tidb nightly /home/tidb/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test /home/tidb/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test/ssh/id_rsa
[tidb@centos7 ~]$ tiup update --self && tiup update dm
download https://tiup-mirrors.pingcap.com/tiup-v1.4.2-linux-amd64.tar.gz 6.72 MiB / 6.72 MiB 100.00% 551.27 KiB p/s
Updated successfully!
component dm version v1.4.2 is already installed
Updated successfully!
[tidb@centos7 ~]$ tiup dm list
Starting component dm: /home/tidb/.tiup/components/dm/v1.4.2/tiup-dm list
Name User Version Path PrivateKey


dm-test tidb nightly /home/tidb/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test /home/tidb/.tiup/storage/dm/clusters/dm-test/ssh/id_rsa
[tidb@centos7 ~]$

https://docs.pingcap.com/zh/tidb/dev/tiup-component-dm

非常感谢!

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。