dm2.0 同一个task多个监控值,导致告警频发

DM_binlog_file_gap_between_master_relay
DM_binlog_file_gap_between_master_syncer
DM_binlog_file_gap_between_relay_syncer
报警指标是这 3 个 https://github.com/pingcap/dm/blob/master/dm/dm-ansible/conf/dm_worker.rules.yml。
监控指标里有 binlog file gap between relay and syncer, binlog file gap between master and syncer, binlog file gap between master and relay.
https://github.com/pingcap/dm/blob/master/dm/dm-ansible/scripts/dm_instances.json, https://github.com/pingcap/dm/blob/master/dm/dm-ansible/scripts/dm.json

可以看看这个文档: https://docs.pingcap.com/zh/tidb-data-migration/stable/monitor-a-dm-cluster

此话题已在最后回复的 1 分钟后被自动关闭。不再允许新回复。