【TiDBer 唠嗑茶话会 117】你会给新加入 TiDB 社区的小伙伴们哪些参与社区和学习 TiDB 的建议?

考试作为目标,做为一个学习督促,多看官网视频,多诳论坛

多刷视频多看文档 多练习,不懂就问论坛专业人士

多看,可以参加社区的线下活动交流

多看视频 多练习,还可以看看官方文档

感谢大家参与本期唠嗑茶话会!积分奖励已发放~ :partying_face:

@YuchongXU @ealam_小羽 @DBAER @TiDBer_m4zVnL6a @魔人逗逗 @随缘天空 @zhaokede @望海崖2084 @Jellybean @ShawnYan @草木小白 @chenhanneu @TiDBer_m6V1BalM @tony5413 @Fly-bird @TiDBer_P6q0jc02 @徐先生xsl @小糊涂萌新 @TIDB-Learner @TiDBer_CQ @啦啦啦啦啦 @Kongdom @wfxxh @哈喽沃德 @边城元元 @Daniel-W @stephanie @TiDBer_5Vo9nD1u @TiDBer_RjzUpGDL @DBRE @farmwork @TiDBer_刚 @努力学习的小白 @胡杨树旁 @裤衩儿飞上天 @tracy0984 @我是咖啡哥 @考试没答案 @Myth @Soysauce520 @Miracle @kelvin @onlyacat @LI-ldc @changpeng75 @YH-E5h3B @TiDBer_lEE0p32k @shigp_TIDBER @大飞哥online @TiDBer_小阿飞 @xfworld @zhimadi @itfarmer @帅的掉渣 @路在何chu @ti-tiger @Hacker007 @TiDBer_Wp @TiDBer_LM @连连看db @气死人的萌新 @WinterLiu @zhanggame1 @这里介绍不了我 @Mark @Sword @孙晨航11 @xingzhenxiang @datamz @tidb菜鸟一只 @chris-zhang @我是人间不清醒 @半瓶醋仙 @jiayou64 @opkcloud @Aionn @paulli @twentycui @SoloX @Tom_wu @zhang_2023 @Jolyne @友利奈绪 @呢莫不爱吃鱼 @TiDBer_CkS2lbTx @cassblanca @TiDBer_08RNElU3 @ShunWah @柴米油酱 @gary @guitarsoft @TiDBer_ok0VXN1s @redgame @健康的腰间盘 @TiDBer_vfJBUcxl @源de爸 @kkpeter @数据库真NB @lemonade010 @海水孤独 @TiDBer_QYr0vohO @我爱桃花 @霸王龙的日常 @索隆爱喝酒 @逍遥_猫 @tomxu @yulei7633 @不想干活 @昵称想不起来了 @waeng @forever @像风一样的男子 @Jack-li @芝士改变命运 @shuyu_zhihui @come_true @是张铁柱 @洪七表哥 @Kamner @希希希望啊 @TiDBer_FJGrbqAO @普罗米修斯 @林夕一指 @凌云Cloud @tidb狂热爱好者 @Mickyun @danghuagood @TiDBer_jYQINSnf @TiDBer-lucy @herowk @TiDBer_小小 @TiDBer_wHJmjTiw @TiDBer_awtym6cv @TiDBer_GMrExvHp @TiDBer_sao游